Uživatelské podmínky webové stránky

Obsahy a dostupnost této webové stránky


Obsahy této webové stránky jsou vypracovány s maximální péčí. Avšak společnost devolo AG nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných obsahů. Veškeré příspěvky třetích stran odrážejí názor příslušného autora.
Poskytovatel se bude snažit nabízet službu co možná nepřerušovaně. I při veškeré péči však nelze vyloučit prostoje. Poskytovatel si vyhrazuje právo svou nabídku kdykoliv změnit nebo ukončit.

 

Autorské právo


Obsah a díla publikovaná na této webové stránce jsou chráněna autorskými právy. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo držitele autorských práv. To platí zejména pro kopírování, editaci, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a příspěvky třetích stran jsou jako takové označeny. Neoprávněné kopírování nebo šíření jednotlivých obsahů nebo úplných stránek není povoleno a je trestné. Je povoleno pouze kopírování a stahování pro osobní, soukromé, nekomerční a komerční použití na podporu marketingu produktů společnosti devolo AG.
Odkazy na webové stránky společnosti devolo AG jsou vždy vítány a nevyžadují souhlas společnosti devolo AG. Zobrazení této webové stránky v externích rámcích je povoleno pouze se schválením.

 

Vyloučení odpovědnosti


Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky odpovídají příslušní provozovatelé. Poskytovatel zkontroloval při prvním připojení externích odkazů obsahy třetích stran, aby zjistil, zda existuje případné porušení zákona. V té době nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Společnost devolo AG nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Neustálá kontrola těchto externích odkazů není pro devolo AG bez konkrétních důkazů porušení zákona přiměřená. Při zjištění porušení zákona budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny.

 

Právní účinnost


Bude-li některé ustanovení této dohody zcela nebo zčásti neúčinné nebo nevymahatelné nebo ztratí svou právní účinnost později, nebude to mít vliv na účinnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení musí být použito takové účinné a proveditelné ustanovení, jehož účinnost se co nejvíce blíží hospodářskému cíli neúčinného či neproveditelného ustanovení, který smluvní strany sledovali. Výše uvedená ustanovení se přiměřeně použijí v případě, že se smlouva ukáže jako neúplná.

 

Uživatelské podmínky webové stránky my devolo a devolo Home Control